De Medezeggenschapsraad (MR)
  
Meedenken en beslissen op de basisschool van uw kind is belangrijk.
U wilt tenslotte dat uw kind goed onderwijs krijgt.
Die medezeggenschap is geregeld in de Wet Medezeggenschap Onderwijs.
Deze wet zegt dat op elke basisschool een medezeggenschapsraad moet zijn.

Enkele belangrijke taken van de MR zijn:

- Belangenbehartiging van ouders en personeel
- Mede richting geven aan de inhoudelijke kant van het onderwijs
- Het schoolbestuur adviseren en al dan niet instemmen met het beleid
- Bevorderen van een open werksfeer  

De MR bestaat uit 3 leerkachten en ouders:                       

Peter Vos (leerkracht)
Rene Verhaegh (leerkracht)
Irene Bosman (leerkracht)                                                    
 
Monique v/d Sanden-Faes (ouder)
Souad Zazri (ouder)
Jarima Cathalina (ouder)

Van iedere vergadering wordt een notulen gemaakt. Mocht u interesse hebben om de notulen in te zien. Deze liggen ter inzage op school. 
Als u, als ouder vragen of opmerkingen heeft, dan kunt U contact opnemen met
een van de MR leden. De MR vergaderingen zijn openbaar. 

MR-regelement.pdf